ikonki

REGULAMIN BIBLIOTEKI


Prawa i obowiązki czytelnika

A. Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Z biblioteki mogą korzystać:
a. uczniowie szkoły dziennej i wieczorowej na podstawie zapisów w dzienniku,
b. nauczyciele i inni pracownicy placówki,
c. nauczyciele emeryci na indywidualnie ustalanych zasadach,
d. rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka i dowodu osobistego,
e. uczestnicy kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez placówkę.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

5. Na prośbę bibliotekarza uczeń obowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej.

6. Jednorazowo można wypożyczać cztery książki, w tym jedną lekturę z j. polskiego na okres dwóch tygodni, podręczniki na rok szkolny. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń.

7. Dopuszcza się możliwość przedłużania okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników.

8. Książek wypożyczonych nie wolno przekazywać innym osobom.

9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek – jest obowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę bądź dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza, ewentualnie wpłacić określoną przez bibliotekarza wielokrotną antykwaryczną wartość książki.

10. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wypożyczone materiały.

11. Jeżeli uczeń nie odda książki w przewidzianym terminie, na początku kolejnego roku szkolnego zostaje do niego wysłane upomnienie. Uczeń nie uzyska możliwości korzystania z biblioteki
aż do momentu zwrotu zaległych materiałów.

12. Każdy czytelnik opuszczający szkołę (nauczyciel, uczeń, pracownik) zobowiązany jest do podbicia karty obiegowej potwierdzającej zwrot wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.

13. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).

14. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.

B. Wypożyczanie książek na okres wakacji

1. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
a. zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,
b. promocja do następnej klasy,
c. kontynuacja nauki w szkole wchodzącej w skład zespołu szkół CKZiU w Nysie.

2. Możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają uczniowie klas I-IV technikum i I-II szkoły branżowej I stopnia oraz słuchacze I-III semestru szkoły branżowej II stopnia.

3. Absolwentom i uczniom zmieniającym placówkę, książek na okres wakacji nie wypożycza się. Absolwenci i uczniowie opuszczający szkołę rozliczają się z biblioteką, otrzymując kartę obiegową.

4. Czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy.

5. Książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.

6. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.

7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

C. Zasady korzystania z czytelni.

1. Czytelnia stanowi integralną część biblioteki.

2. Ogólne zasady korzystania z biblioteki mają zastosowanie także w odniesieniu do czytelni.

3. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

5. W czytelni znajdują się m. in. wydawnictwa encyklopedyczne (poradniki, słowniki, leksykony) albumy, wybrane wydawnictwa popularnonaukowe, stanowiące księgozbiór podręczny biblioteki
oraz czasopisma.

6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w czytelni za pozwoleniem bibliotekarza. W wyjątkowych przypadkach pozycje z księgozbioru podręcznego mogą być udostępniane na zewnątrz na ustalonych indywidualnie zasadach.

7. Czasopisma, za wyjątkiem najnowszych numerów mogą być wypożyczane na okres 1 tygodnia.

8. Czytelnia przechowuje i udostępnia aktualne numery czasopism, „nieaktualne” już egzemplarze przekazuje na makulaturę.

9. W czytelni obowiązuje cisza, w tym zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków.

10. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, a czasopisma odnieść na ustalone miejsce.

11. W czytelni istnieje możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Sposób korzystania ze stanowisk komputerowych określa regulamin.

D. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Komputery dostępne w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

2. Urządzenia peryferyjne służą wyłącznie do drukowania i powielania materiałów edukacyjnych.

3. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z oprogramowania biurowego, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.

4. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu.

5. Z komputerów i dostępnego sprzętu można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

6. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

7. Uczeń może korzystać z komputera poza swoimi godzinami lekcyjnymi, w czasie lekcji - tylko na polecenie bądź za zgodą wychowawcy lub nauczyciela, z którym w danym czasie ma zajęcia.

8. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań użytkowników.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Postanowienia końcowe.

1. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu placówki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.